Viceprimar, DONEA VERONICA

DONEA VERONICA, Viceprimar

DONEA VERONICA
viceprimarul comunei Carcaliu

Profesia de bază: casnică; Nivelul studiilor: Şcoală generală
Formaţiunea politică: PSD

Viceprimar la primul mandat (vârsta: 40 de ani)

Şedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România, în valoare de 500 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia țării noastre de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității.


        ”La sfârșitul lunii mai C.E a aprobat prima din cele două scheme de ajutor de stat ale României, în valoare de 100 de milioane de euro, scopul acesteia fiind sprijinirea regenerării suprafețelor de fond forestier afectate de calamități naturale din România. Schema aprobată astăzi, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, are o valoare mult mai mare, respectiv 500 de milioane de euro, și urmărește să sprijine deținătorii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe de pădure. Acest lucru va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung, efecte de care se vor bucura și generațiile viitoare”, a menționat ministrul Barna TÁNCZOS.


        În cadrul schemei se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe deținătorilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. 

        Pentru a beneficia de ajutor, deținătorii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha, sau perdele forestiere de protecție (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. De asemenea, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în baza schemei acoperă integral costurile standard prevăzute. 

OUG NR- 35 din 06-04-2022.pdf  (846,96 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
Oficiul Fitosanitar Tulcea - buletin de avertizare nr. 22 / 14.07.2022
Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea organismelor de daunare: –Locusta migratorie,Gomphocerippus rufus , care pot provoca pierderi mari de productie la culturile de porumb, floarea soarelui trestia, trifoiul, gramineele furajere etc. Folositi produsul  autorizat in vederea aplicarii prin  pulverizare aeriana, prezentat mai jos: DIMILIN 48 SC-50 ml/ha

autorizatie.pdf  (118,53 KB)  data: 19-07-2022   utilizator: 1  
LACUSTE-2022.doc  (210,50 KB)  data: 19-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ - licitaţie concesiune teren în data de 29 iulie 2022
 
Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Comuna Carcaliu  din judetul Tulcea, cod postal 827020, str. Centru, nr. 88 , judetul Tulcea, cod fiscal 4994727, telefon 0240574884, fax: 0240574802, e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com , e-mail persoana de contact: primaria_carcaliu@yahoo.com ;
  2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  
Teren, aparținând domeniului privat al Comunei Carcaliu, în suprafață de 59.778 mp, situat comuna Carcaliu, în T18, A 54,  nr. cadastral  30171, înscris în cartea funciară nr. 30171.
Concesionarea se face conform din O.U.G nr. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/29.06.2022.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Carcaliu.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul resurse umane, cod poştal 827020, comuna Carcaliu, strada Centru, nr. 88, judeţul Tulcea.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:
10 lei,  se poate achita cu numerar la caseria Comunei Carcaliu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.07.2022, ora 16.00. 
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.07.2022, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
 Comuna Carcaliu, strada Centru nr. 88, judeţul Tulcea, compartimentul resurse umane.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un  exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
29.07.2022, ora  09.00, la sala de sedinţe, comuna Carcaliu, strada Centru, nr. 86,  judeţul Tulcea.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:   
Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Tulcea,   strada Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127, nr. telefon: 0240504286, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.07.2022.
 
 
 
data: 01-07-2022   utilizator: 1
Avertizare privind consumul de apă
avertizare_consum_apa.pdf  (55,52 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
Recomandări pentru perioadele caniculare
masuri_in_perioade_caniculare.pdf  (35,34 KB)  data: 23-06-2022   utilizator: 1  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicateviceprimar