• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Carcaliu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 52/23-11-2023 privind radierea debitului in cuantum de 111.240,61 lei înregistrat în evidentele fiscale a numitei Nicolae Maria 03-12-2023    - -
HCL 51/23-11-2023 pentru aprobarea Regulamentului privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Carcaliu, județul Tulcea și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea 03-12-2023    -
HCL 50/23-11-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 03-12-2023    -
HCL 49/23-11-2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul III al anului 2023 03-12-2023    -
HCL 48/23-11-2023 privind inchirierea prin licitatie publica ,,cu plic inchis″ a terenului în suprafata de 59.778 mp, situat în T18, A 54, înscris în cartea funciară nr. 30171 a comunei Carcaliu din judetul Tulcea precum şi însuşirea raportului de evaluare 03-12-2023    -
HCL 47/27-10-2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru aprobarea Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrative-teritoriale member in cadrul Asociatiei Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” 07-11-2023    - -
HCL 46/27-10-2023 privind interzicerea crescătorilor de animale din alte localități să păsuneze cu efectivele de animale pe suprafețele de teren arabil din izlazul comunal și pe pășunea comunală ce aparțin domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea 07-11-2023    - -
HCL 45/27-10-2023 privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 07-11-2023    - -
HCL 44/27-10-2023 privind majorarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţilor Departamentului Administrativ 07-11-2023    - -
HCL 43/27-10-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2023 –ianuarie 2024 07-11-2023    - -
HCL 42/27-10-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 07-11-2023    -
HCL 41/27-09-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 07-10-2023    -
HCL 40/27-09-2023 privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2023-2024, la nivelul comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 07-10-2023    -
HCL 39/27-09-2023 privind închirierea prin licitație publică ,,cu plic închis″ a suprafeței de 97,1028 ha teren arabil din izlazul comunal ce aparține domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea 07-10-2023    -
HCL 38/31-08-2023 privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale a unor imobile - terenuri proprietate privată a comunei Carcaliu, situate în intravilanul comunei Carcaliu, județul Tulcea 09-09-2023    -
HCL 37/31-08-2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului lapte – corn si a contractelor/ acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul comunei Carcaliu, judetul Tulcea 09-09-2023    - -
HCL 36/31-08-2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Carcaliu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2023- 2024 09-09-2023    - -
HCL 35/31-08-2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Carcaliu în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2023 - 2024 09-09-2023    - -
HCL 34/31-08-2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul II al anului 2023 09-09-2023    -
HCL 33/31-08-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 09-09-2023    -
HCL 32/31-07-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2023 - octombrie 2023 05-08-2023    - -
HCL 31/31-07-2023 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea 05-08-2023    -
HCL 30/21-06-2023 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 66/29.12.2022 privind actualizarea obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 30-06-2023    - -
HCL 29/21-06-2023 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 9/27.02.2019 privind actualizarea obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru exercitarea actiunilor Departamentului administrativ, prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes general al comunelor semnatare 30-06-2023    - -
HCL 28/21-06-2023 privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 23.05.2022 pentru înlocuirea unei activități în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Carcaliu” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 30-06-2023    -
HCL 27/21-06-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 30-06-2023    -
HCL 26/21-06-2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2023 30-06-2023    -
HCL 25/21-06-2023 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Carcaliu din judeţul Tulceaprecum şi data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituţiei 30-06-2023    - -
HCL 24/21-06-2023 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Comuna Carcaliu, în vederea aprobării proiectelor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea în baza prevederilor art.21 alin.1 din Statutul Asociaţiei 30-06-2023    - -
HCL 23/31-05-2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Carcaliu, județul Tulcea, pe anul 2023 11-06-2023    -
HCL 22/31-05-2023 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, înscris în CF nr.33400, tarlaua 18, parcela 61/4,61/5 în favoarea numitei Dănilă Daria 11-06-2023    -
HCL 21/31-05-2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 11-06-2023    -
HCL 20/28-04-2023 privind modificarea si completarea hotararii consiliului local al comunei Carcaliu nr. 4/30.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea, incepand cu 01.04.2023 06-05-2023    -
HCL 19/25-04-2023 privind menținerea participării Comunei CARCALIU la Grupul de Acțiune Locală Munții Măcinului-Dunărea Veche 01-05-2023    - -
HCL 18/25-04-2023 privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul concesionat situat în T 18, P 61/4, 61/5, NC 33400, aparținând domeniului privat al comunei Carcaliu din judeţul Tulcea şi vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune, prin negociere directă 01-05-2023    -
HCL 17/25-04-2023 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de informații tehnice pentru un imobil situat lângă strada Malaşneanca din comuna Carcaliu, județul Tulcea 01-05-2023    -
HCL 16/25-04-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2023 – iulie 2023 01-05-2023    - -
HCL 15/25-04-2023 privind aprobarea înscrierii UAT Carcaliu in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate 01-05-2023    - -
HCL 14/31-03-2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Carcaliu, județul Tulcea - Școala Gimnaziala Carcaliu” în cadrul apelului de proiecte PNRR-Pilonul VI, Reforma 5-Investiția 9 și Reforma 6-Investiția 11 09-04-2023    -
HCL 13/31-03-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 09-04-2023    -
HCL 12/31-03-2023 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2022 09-04-2023    -
HCL 11/28-02-2023 privind înfiinţarea Serviciului public de distribuire a gazelor naturale în comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 05-03-2023    - -
HCL 10/28-02-2023 acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilităţi publice la nivelul întregii arii de operare/delegare 05-03-2023    - -
HCL 9/28-02-2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 05-03-2023    -
HCL 8/28-02-2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Carcaliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară “Dezvolatarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” , în vederea exercitării votului pentru aprobarea aderării de noi membri la Asociatia Intercomunitara 05-03-2023    - -
HCL 7/28-02-2023 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2023 05-03-2023    -
HCL 6/30-01-2023 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general delegat al comunei Carcaliu, pentru anul 2022 05-02-2023    - -
HCL 5/30-01-2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 05-02-2023    -
HCL 4/30-01-2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea, incepand cu 01.01.2023 05-02-2023    -
HCL 3/30-01-2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2023 05-02-2023    -
HCL 2/30-01-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2023 - aprilie 2023 05-02-2023    - -
HCL 1/30-01-2023 privind aprobarea funcţionării Şcolii Gimnaziale Carcaliu, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2023 – 2024 05-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină