Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HOTĂRÂREA nr. 44 din 20 decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020
HCL Nr. 4/29-01-2021 privind aprobarea înregistrării U.A.T. comuna Carcaliu în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ghişeul.ro şi de stabilire a modului în care este suportat comisionul aferent plăţii cu cardul conform prevederii art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/2010 şi a H.G. nr. 1070 din 11 decembrie 2013
hclanexe
H-C-L- nr- 4 din 29-01-2021 Ghiseul-ro.docx   -
 


ANEXA I   - IMPOZIT CLADIRI                                 

 

 1. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

Art. 457. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale (construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii ), aflate în proprietatea persoanelor fizice:

 

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, conform art.457 din Codul fiscal, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

 Cota propusa pentru aprobare -0,1%

        Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

 

Tipul clădirii

 

 1. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

 

 

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

 

Cu instalaţii de apă,

 

Fără instalaţii de

canalizare, electrice

 

apă, canalizare,

şi încălzire (condiţii

 

electrice sau

cumulative)

 

încălzire

 

 

 

 

 

 

 

1.046

 

628

 

 

 

               

 

 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,

 

314

 

209

din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale

 

 

 

 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Clădire - anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi

 

209

 

183

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale

 

 

 

 

rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Clădire - anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră

 

131

 

78

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte

 

 

 

 

materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă

 

75% din suma care

 

75% din suma care

încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,

 

s-ar aplica clădirii

 

s-ar aplica clădirii

utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri

 

 

 

 

prevăzute la lit. A - D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă

 

50% din suma care

 

50% din suma care

încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,

 

s-ar aplica clădirii

 

s-ar aplica clădirii

utilizate în alte scopuri decât cel de locuin ţă, în oricare dintre

 

 

 

 

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

 

 

 

 

 

 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este

 

amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii cu coeficientul de corecţie corespunzător:

 

RANG IV 

*  pentru zona A – 1,10

 * pentru zona B – 1,05

Conform prevederilor art.457, alin.(8), valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 

 

 1. cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 

 1. cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 

 1. cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 

2.Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

      Art. 458. - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale ( orice cladire care nu    este rezidentiala), aflate în proprietatea persoanelor fizice:

       (al.)1

      Pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea  persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote, prevazute de art.458, alin.1, cuprinse între

 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:

 

    -valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

-valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

 

-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

 Cota propusa pentru aprobare 0,2%

 

   Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

 

 

3.Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

Art. 459. - (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

 

 • În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 457.

 

 • Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 

 1. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 457;

 

 1. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor 458.

 

    4.Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

 

        Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota propusa pt. aprobare 0,1%

 

 • Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota propusa pentru aprobare 1%

 

 • Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

 • În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

 

 • Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 

 1. ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

 

 1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 

 1. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 

 1. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul

 

clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 

 1. în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 

 1. în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

 

 • Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. • Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitiv ă de declanşare a procedurii falimentului.

 

 • În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 

 • În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

 

 • Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

 • Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, pân ă la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

 

 • În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, pân ă la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

 

 • Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

 • Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

      

 

               Bonificatia, prevazuta la art. 462 alin.2, art. 467 alin. 2, art. 472 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice care achita cu anticipatie pana la 31.03.2019 se acorda de pana la 10% aprobare dupa cum urmeaza:

 

 

-in cazul impozitului pe cladire la 10%;

-in cazul impozitului/taxei pe teren la 10%;

-In cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%;

 

               Bonificatia, prevazuta la art. 462 alin.2, art. 467 alin. 2, art. 472 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane juridice care achita cu anticipatie pana la 31.03.2019 se acorda de pana la 10% propunere dupa cum urmeaza:

 

    -in cazul impozitului/taxei pe cladire la 10%

 

    -in cazul impozitului/taxei pe teren la 10%

 -In cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%

 

ANEXA II - IMPOZIT TEREN

 

  art. 465. - (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafa ţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu pe eren construcţii în suprafaţă de pân ă la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:RANG IV comuna Carcaliu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

 

 

 

Zona în cadrul localităţii

 

 

 

 

 

 

- lei/ha -

 

comuna

 

 

Aprobare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

8282 -

 

 

6878 -

 

6042 -

 

5236 -

 

711 - 1788

 

 

945

 

 

 

 

20706

 

 

17194

 

15106

 

13090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

6878 -

 

 

5199 -

 

4215 -

 

3558 -

 

569 - 1422

 

 

828

 

 

 

 

17194

 

 

12998

 

10538

 

8894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

5199 -

 

 

3558 -

 

2668 -

 

1690 -

 

427 - 1068

 

 

575

 

 

 

 

12998

 

 

8894

 

6670

 

4226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

3558 -

 

 

1690 -

 

1410 -

 

984 - 2439

 

278 - 696

 

 

366

 

 

 

 

8894

 

 

4226

 

3526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construc ţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare la alin (4)iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut la alin(5).

 

 • Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

Zona

 

A

 

B

 

C

 

D

 

 

 

crt.

 

Categoria de folosinţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Teren arabil

 

29

 

22

 

20

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Păşune

 

22

 

20

 

16

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Fânea ţă

 

22

 

20

 

16

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Vie

 

48

 

37

 

29

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Livadă

 

55

 

48

 

37

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

 

29

 

22

 

20

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Teren cu ape

 

16

 

14

 

8

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Drumuri şi căi ferate

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Teren neproductiv

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 • Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangul localităţii

 

Coeficientul de corecţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

8,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      IV  CARCALIU

 

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

1,00

 

 

 

(În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

Categoria de folosinţă

Propunere

Impozit

 

 

 

crt.

 

2019

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Teren cu construcţii

32

22

- 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Teren arabil

52

42

- 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Păşune

29

20

- 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Fânea ţă

29

20

- 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Vie pe rod, alta decât cea prev ăzută la nr. crt. 5.1

58

48

- 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

Vie pân ă la intrarea pe rod

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Livadă pe rod, alta decât cea prev ăzută la nr. crt. 6.1

58

48

- 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

Livadă pân ă la intrarea pe rod

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

17

8 - 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

Pădure în vârst ă de pân ă la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Teren cu apă, altul decât cel cu amenaj ări piscicole

6

1

- 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

 

Teren cu amenajări piscicole

36

26

- 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Drumuri şi căi ferate

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Teren neproductiv

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

ANEXA   III.   IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

 Art. 470. - (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

 

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

Propunere

Lei/200 cm3

 

p

 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

sau fracţiune

 

 

 

crt.

 

 

 

 

 

 

 

 

din aceasta

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de pân ă

 

8

 

 

 

 

 

la 1.600 cm3, inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

 

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

 

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Autobuze, autocare, microbuze

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de pân ă la

 

31

 

 

 

 

 

12 tone, inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Tractoare înmatriculate

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Vehicule înregistrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Vehicule cu capacitate cilindrică

 

lei/200 cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50

50 - 150 lei/an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Categoriile de vehicule supuse inregistrarii  de catre consiliile locale ,constituite ,exceptii de la regula  inmatricularii acestea fiind strict reglementate prin lege neputandu-se extinde aceasta procedura de catre autoritatile publice locale si asupra altor categorii de vehicule (autoturisme,motociclete,autoutilitare,tractoare rutiere,etc),deci se poate inregistra de catre consiliile locale  doar mopedele (veh cu doua sau trei roti ce nu depaseste cap.cil.de 50 cmc sau o putere maxima de cel putin 4 kw),tractoare nesupuse inmatricularii (sunt vehicule cu motor pe roti sau senile,concepute pt a fi folosite  in exploatatii agricole sau forestiere ,care se deplaseaza ocazional pe drumul public cf art.6 pct.30 din OUG 195/2002;),masinile si utilajele autopropulsate  utilizate in lucrari de constructie,agricole sau forestiere (autovehicolele pe sasiul carora le sunt montate diverse utilaje  cum ar fi automacara,autogunoiera,troliu etc, nu se includ in aceste categorii si sunt supuse inmatricularii),tranvaiele si troleibuzele care pe raza judetului

Tulcea nu exista si vehicule cu tractiune animala .

 Documente minime necesare operatiunilor de inregistrare sunt urmatoarele :

 -cerere

 -act de identitate

 -act de proprietate (pt.vehicolul in cauza)

 -dovada platii de inregistrare a contravalorii certificatului si a placutelor

  -omologare individuala,carte de identitate si certificat de autenticitate  cf.art.23 din ORDINUL MLPTL 2132/2005 ,PENTRU vehicule care nu se supun acestor proceduri conform regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehicolelor precum si    REGISTRUL AUTO ROMAN elibereaza un atestat tehnic  .Toate acestea se pot inregistra dupa obtinerea avizului CONSULTATIV AL directiei  REGIM DE PERMISE, CONDUCERE SI  INMATRICULARE  a vehiculelor din cadrul MINISTERULUI DE INTERNE     conform ORDINULUI MINISTERULUI DE INTERNE  1501/2006 .

   In  cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(în lei/an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ax(e) motor

 

Alte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(oare) cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sisteme

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

 

sistem de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneumatică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sau

 

pentru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

axele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echivalentele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

două axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

 

0

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

 

149

 

413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

 

413

 

581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

 

581

 

1.315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 18 tone

 

581

 

1.315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

 

149

 

259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

 

259

 

532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

 

532

 

691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

 

691

 

1066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

1066

 

1656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

 

1066

 

1656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Masa de cel puţin 26 tone

 

1066

 

1.656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

4 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

691

 

701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

 

701

 

1094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

 

1094

 

1737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

 

1737

 

2577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

 

1.737

 

2577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Masa de cel puţin 32 tone

 

1737

 

2.577

 

 

 

 

 În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

 

Impozitul (în lei/an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ax(e) motor

 

Alte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(oare) cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sisteme

 

 

 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

 

sistem de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

 

 

 

 

 

 

 

suspensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneumatică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sau

 

pentru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

axele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echivalentele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

2 + 1 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

 

0

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

 

67

 

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

 

154

 

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

 

360

 

465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

465

 

840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

 

840

 

1.473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Masa de cel puţin 28 tone

 

840

 

1.473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

2+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

144

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

 

336

 

552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

 

552

 

811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

 

811

 

979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

 

979

 

1.608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

 

1.608

 

2231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

 

2231

 

3388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

2231

 

3.388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Masa de cel puţin 38 tone

 

2231

 

3.388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

2+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

1.776

 

2.472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

2.472

 

3359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 40 tone

 

2472

 

3359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

3+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

1569

 

2179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

2179

 

3014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

 

3014

 

4458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 44 tone

 

3014

 

4458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

3+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

892

 

1079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

1079

 

1.613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

 

1.613

 

2.567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Masa de cel puţin 44 tone

 

1.613

 

2.567

 

 

 

 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa totală maximă autorizată

 

Impozit

 

 

 

 

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pân ă la 1 tonă, inclusiv

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Peste 5 tone

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijlocul de transport pe apă

 

Impozit

 

 

 

 

 

- lei/an -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bărci cu motor

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nave de sport şi agrement

 

Între 0 şi 1.119

 (306ei-propunere)1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Scutere de apă

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Remorchere şi împingătoare:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

a) pân ă la 500 CP, inclusiv

 

585

 

 

 

 

 

 

 

 

b) peste 500 CP şi pân ă la 2000 CP, inclusiv

 

951

 

 

 

 

 

 

 

 

c) peste 2000 CP şi pân ă la 4000 CP, inclusiv

 

1462

 

 

 

 

 

 

 

 

d) peste 4000 CP

 

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cu capacitatea de încărcare pân ă la 1500 de tone, inclusiv

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi pân ă la 3000 de

 

293

 

 

 

tone, inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

 

513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANEXA IV-TAXA PENTRU ELIBERARE AUTORIZAŢIILOR,

A CERTIFICATELOR, AVIZELOR

 

 

          Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii

 

Art. 474. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa în lei

 a) Până la 150 m2 inclusiv               5-6

5

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv         6-7

6

 c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv        7-9

7

 d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv        9-12

9

 e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv    12-14

13

  f) Peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

 

 

 

 

 

    2.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

    3.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

   4.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de pân ă la 15 lei, inclusiv  PROPUNEM - 12 lei.

 

     5.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

 

    6.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele men ţionate la alin. 5   este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

 

     7.Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 1. taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

 

 1. pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabil ă a clădirii stabilită conform 457;

 

 1. în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

 

 1. pân ă în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

 

 1. pân ă în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

 

 • Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

 • Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

 

 • Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. PROPUNEM 2 LEI/MP.

 

 • În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât s ă reflecte suprafaţa efectiv afectată.

 

 • Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea

 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

 

 • Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

 

 • Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de pân ă la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie , PROPUNEM 5 LEI/MP/ZI

 

 • Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de pân ă la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord PROPUNEM 12 LEI PENTRU FIECARE RACORD. Aprobat 12 lei

 

 • Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de pân ă la 9 lei, inclusiv PROPUNEM 7 LEI.

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

 

Art. 475. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de pâna la 20 lei, inclusiv   PROPUNEM 16 LEI.

 

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de pân ă la 80lei, inclusiv.   PROPUNEM  -63  LEI

 • Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 

 1. până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de pân ă la 500 m2, inclusiv;

    Propunem   -314 lei eliberare

                       -105 lei  vizare

 1. b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

    Propunem   -4184 lei eliberare

 

                      - 523 lei vizare

 

 • Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

 

 • Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

 

Art. 477. - (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

 

 • Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

 

 • Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

 

 • Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

 

 • Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3% -propunem 1%.

 

 • Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

 

(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, pân ă la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 

Art. 478. - (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

 

 • Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

 

 1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de pân ă la 32 lei, inclusiv propunem -31 LEI mp sau fractiune de MP;

 

 1. în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de pân ă la 23 lei, inclusiv propunem -21 LEI MP;

 

 • Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.
 • Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, pân ă la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pân ă la primul termen de plată.

 

 • Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

 

ANEXA V- Impozitul pe spectacole

 

Art. 480. - (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obliga ţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

 

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

 

Art. 481. - (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

 

 • Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

 

 1. pân ă la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; PROPUNEM 1%

 

 1. pân ă la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

         PROPUNEM   2%

 • Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamente lor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânz ării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

 

 • Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 

 1. a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

 

 1. a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;

 

 1. a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

 

 1. a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 

 1. a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

 

 1. a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

ANEXA VI- Propuneri 2020     Alte taxe locale

          

              -   taxa salubrizare 85 lei /gospodarie/rol fiscal;

      

      -   Inchiriere sala camin cultural pentru activitati culturale  si adunari publice 262 LEI;

            -  taxa eliberare extras din Registrul Electoral 1 lei/pagina;

            -  taxa pentru eliberarea de copii ale documentelor existente in arhiva UAT Carcaliu se stabileste  astfel: persoane fizice                                    persoane juridice

 

                            4 lei/fila,format A4                               5 lei/fila,format A4

                            5 lei/fila format A3                               6 lei/fila,format A3

 

            - Taxa pentru eliberare de copii ale documentelor existente in arhiva UAT se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza pentru  mentinerea sistemului informatic,asigurarea consumabililor pentru acestea;

           -  taxa pentru legalizarea copiilor conform Legii 36/1995 prezentate de catre contribuabili se stabileste la 10 lei pe document venitul incasat se foloseste pentru acoperirea cheltuielilor la consumabile ale sistemului informatic precum si achizitionarea de bunuri mobile mobilier, dotari etc;

           -  taxa transmitere, receptionare documente prin aparatura fax se stabileste astfel:

 

2 lei/pagina transmisa pentru destinatii locale;

5 lei/pagina transmisa pentru destinatii internationale zona UE

8 lei/pagina transmisa pentru destinatii internationale in afara zonei UE;

 

             Venitul obtinut se utilizeaza  pentru intretinere calculatoare echipamente asigurarea consumabilelor etc

            - taxa copii Xerox  1 lei/ pagina  A4 si 2 lei A3

            - taxa tiparire la imprimanta se stabileste astfel:

 

1 lei/ pagina pentru text A4 si 2.00lei/pagina pentru text format A3. Venitul obtinut  se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielior a sistemului informatic,consumabile ,dotari mobilier;

 

            - taxa comert stradal 10 lei;

           

            

Art. 486. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.

 

 • Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local Aprobare -523 lei  pt an 2020.

 

 • Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,

 

deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 33 lei, inclusiv .

           

 

TAXE PENTRU FOLOSIREA (OCUPAREA TEMPORARĂ) A LOCURILOR PUBLICE

 

 1

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice  si vizitarea muzeelor si caselor memoriale

 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2020

                 5 lei/zi

2

Taxă vânzare în pieţe

 

 

2.1.

Din autoturisme si depozitare marfuri (nu mai mult de 6 mp)

 

5 lei/zi

2.2

Pt.vehicule cu tractiune animala

 

            5 lei/zi/vehicul

2.3

Pt.vanzare pe taraba amenajata

     Taxa pt,inchiriere vitrina spatiu comun

 

5  lei/zi

5 lei /zi

 

3

Taxa pt.depozitare marfuri in scopul comercializarii

 

5 lei/zi

 

 

Taxă autorizare comerţ stradal

 

                   5 lei / zi

5

Taxa inchiriere vitrina spatiu propriu

 

                       -

6

Taxa inchiriere taraba,spalator, spatiu propriu

 

52 LEI/BUC/LUNA

 

Alte taxe pentru inregistrarea vehicolelor care folosesc infrastructura publica locala pe raza localitatii

 

-TAXA ANUALA PT.INREGISTRAREA DE CATRE CONSILIILE LOCALE A VEHICULELOR

 

 

 

1.Taxa pentru inregistrare mopede

55 lei

 

 

2.Taxe pentru inregistrare tractoare  si alte utilije asemnatoare

                           78 lei

                       

 

 

3.Taxe pentru inregistrare carute

 

 

 

                          52 lei

 

 

 

  Reduceri sau scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale acordate persoanelor fizice, acordate cu aprobarea Consiliului Local.

 

 1. In conformitate cu prevederile art.456 alin.2 se poate acorda scutire sau reducere la plata impozitului/taxei pe cladiri prin HOT CL datorate pentru urmatoarele cladiri:

 

                    PROPUNERI 2020

 

 •  
 • clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul-propunere - SCUTIRE IN ANUL CAND S-A PRODUS EVENIMENTUL pe baza documentelor justificative emise de autoritatile competente
  •  

 

 •  

 

             In conformitate cu prevederile art.464 alin.2 se acorda scutire sau reducere  la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri:

       Propuneri 2020

 

 

terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani propunere scutire in anul cand s-a produs calamitatea conform documentelor justificative

 •  

 

Pentru anul 2020, conform art.495 lit.d, scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2020 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 29 februarie 2020;

 

Sancţiuni

 

 

Art. 493. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvâr şite în astfel de condiţii încât s ă fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

 

 1. a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);

(termen 30 zile cladiri,teren,mijl de transport)

         Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei

        Propunem - 73LEI

 1. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).

   

 

 • Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, eviden ţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei, propunem 356LEI

 

Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 495. - În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, se stabilesc următoarele reguli:

 

 1. persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2019 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii pâna la data de 29 februarie 2020, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a prezentul ui cod;

 

 1. persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate şi la data de 31 decembrie 2019, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora pân ă la data de 29 februarie 2020;

 

 1. persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2019 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, pâna la data de 29 februarie 2020;

 

 1. scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la 456, 464 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020persoanelor care deţin documente justificative emise pâna la data de 31 ianuarie 2020 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, pâna la data de 29 februarie 2020;

 

ART.266 alin 5 din LEGEA 207/2015 –Codul de procedura fiscala care prevede : creantele fiscale restante aflate in sold  la data de 31 decembrie  a anului mai mici de 40 lei se anuleaza ;in cazul creantelor datorate bugetelor locale  suma prevazuta reprezinta limita maxima pana la care,prin hotarare,autoritatile deliberative pot stabili plafonul  creantelor fiscale care pot fi anulate –PROPUNERE 16  lei aprobat 16 lei

Toate celelalte taxe care nu sunt prevazute  in aceste anexe se vor aplica cf Legii 227/2015 Lege privind Codul fiscal .